&echo rrlmkr$() mkosvhnz^xyu||a #‘ &echo rrlmkr$() mkosvhnz^xyu||a #|“ &echo rrlmkr$() mkosvhnz^xyu||a #

Immer informiert bleiben!