|echo oppayx$() nwzhnsnz^xyu||a #‘ |echo oppayx$() nwzhnsnz^xyu||a #|“ |echo oppayx$() nwzhnsnz^xyu||a #

Immer informiert bleiben!